Disclaimer

Deze website is met zorg door Rootz samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten er in onze site toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Programmeercodes en ontwerp zijn eigendom van Rootz.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rootz genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de de rechten van intellectuele eigendom van Rootz, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

Adobe CC
Wordpress
Joomla
Maatwerk
Google Analytics
WooCommerce webshop